ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesta ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu

Dnešní generace již nehledí na dědictví po generacích minulých jako na nepřátelskou kulturu, jako na kořist získanou po původním obyvatelstvu. Sílí tlak po obnově některých památek, rozhleden, restaurací, kaplí, pramenů a božích muk, které bývaly její součástí. Ale obnova krajiny nejsou jen výše uvedené památky, ale i předzahrádky s původními v regionu pěstovanými květinami, či políčka s původními užitkovými rostlinami s dříve vytvářející obraz krajiny.


Název projektu:
ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesta ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu

Číslo žádosti:
100328840

Prioritní osa:
Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů.

Investiční priorita:
Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur.

Opatření:
Společné plánování, přeshraniční management a realizace společných opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půdy a lesů včetně biotopů, biodiverzity a sítě NATURA 2000.


1. Sumarizace informací o krajových užitkových a okrasných rostlinách.
2. Nalezení genetických zdrojů původních regionálních užitkových a okrasných rostlin.
3. Založení a vedení demonstračních ploch regionálních užitkových a okrasných rostlin.
4. Vytvoření zdroje osiva a sadby pro zájemce o regionální odrůdy.
5. Sanace zanedbaných ploch s využitím regionálních užitkových a okrasných rostlin.
6. Prohloubení stávajících a vytváření nových přeshraničních kontaktů.


1. Studium historických pramenů a archiválií
Pro získávaní informací o původních užitkových a okrasných rostlinách je nutné studium literatury a archivních pramenů, aby bylo možné identifikovat soubor původních plodin, jejich výskyt, pěstitelské postupy, způsoby zpracování a jejich využití včetně kulinářského.
2. Rozhovory s pamětníky
K doplnění archivních informací budou uskutečňovány rozhovory s pamětníky s cílem upřesnit získané literární a archivní informace a doplnit o nedokumentované historické, místopisné a pěstitelské poznatky. Tyto rozhovory budou evidovány a budou zveřejněny na www.stránkách, Facebookovém profilu i v dalších mediích, k těmto rozhovorům bude vedena moderovaná diskuze. Celkem bude vedeno nejméně 30 rozhovorů s pamětníky na české i saské straně dotačního území.
3. Vyhledávání zplanělých druhů
Na základě výše uvedených poznatků budou vybrány tři oblasti a provedeno zdokumentování a odebrání zplanělých druhů okrasných rostlin. Lokalizy jsou situovány především v bývalých vojenských prostorech Ralsko Mladá (Česká Lípa), Prameny Slavkovský les (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary) a Doupov (Karlovy Vary).
4. Kontaktování možných udržovatelů odrůd
Souběžně s prováděným terénním šetřením budou oslovena zájmová sdružení a jednotlivci z řad dobrovolníků, kteří by mohli pomoci s udržování původních druhů a odrůd užitkových a okrasných rostlin a jejich množení.
5. Studium genetických zdrojů
Pro získání původních odrůd užitkových a okrasných rostlin, které nebude možné získat sběrem, budou za účelem získání osiv nebo sadby těchto odrůd osloveny genetické banky na obou stranách hranice. Ze shromnážděných historických, opomíjených a extenzivních materiálů budou vybrány cenné genotypy. Po experimentálním ověření lze některé z nich použít jako odrůdy s novými vlastnostmi popř. získat odrůdy pro speciální a alternativní využití, pro ekologické zemědělství, pro rekultivaci a tvorbu krajiny.
6. Množení osiva a sadby
Po získání osiva případně sadby sběrem nebo z genetických bank bude prováděno setí (sázení) sloužící k rozmnožení osiva (osetí demonstračních ploch, pro případné zájemce a k použití pro sanaci ploch s nepůvodními invazivními rostlinami). Bude rozmnožováno a nabízeno nejméně deset druhů původních užitkových a okrasných rostlin v době řešení projektu zdarma a v období udržitelnosti projektu pouze za pěstitelské náklady.
7. Příprava ploch a pěstování
Souběžně s namnožením dostatku osiva (sadby) užitkových a okrasných rostlin budou připraveny pokusné a demonstrační plochy.
8. Zpracovaní pěstovaných produktů a jejich kulinářské využití
Po sklizni rostlin z demonstračních ploch bude realizováno zpracování produktu původními metodami. Společně s kuchaři budou podle dobových receptů vařena jídla za použití původních plodin.
9. Sanace ploch a osetí vybranými odrůdami
Na vytipovaných lokalitách na zájmovém území (Podkrušnohorský zoopark) bude provedeno odstranění nepůvodních invazivních rostlin (křídlatka, trnovník, netvařec) a budou nahrazeny vypěstovanými původními kulturními či okrasnými rostlinami.
10. Semináře k projektu
Celkem šest seminářů k projektu (tři na saské a tři na české straně). Obsahovou náplní seminářů pro odbornou i laickou veřejnost budou zjištěné poznatky o regionálních užitkových a okrasných rostlinách, způsobech jejich úpravy a kulinářské využití a prováděných sanacích s jejich využitím. Předpokládaný počet účastníků jednoho semináře cca 25 celkový počet 150.


Pěstování původních užitkových a okrasných rostliny regionu i se způsobem jejich využití doznalo ve víru historických událostí na obou stranách česko-saské hranice značné újmy. Informace, které nezmizely s odsunem Němců, byly definitivně ztraceny při kolektivizaci zavedením nových zemědělských odrůd, postupů a směrů. Reminiscence původních užitkových a okrasných rostlin a jejich případné znovuzavedení do kultury je nezanedbatelným faktorem zvyšujícím regionální biodiverzitu. Společná realizace projektu na obou stranách hranice pomůže pochopit nelehký život hospodářů v pohraničí.


1. K dispozici je namnožené osivo a sadba zplanělých druhu kulturních a okrasných rostlin, které bude poskytováno k dalšímu využití.
2. Jsou vypracovány tři metodiky získávání vzorků historických užitkových a okrasných rostlin a k sanaci ploch pomocí těchto rostlin.
3. V Zooparku v Chomutově jsou s použitím původních užitkových a okrasných rostlin zkultivovány plochy, které ležely ladem nebo byly zarostlé invazivními rostlinami. U ploch jsou umístěny informační tabule popisující pěstovanou rostlinu, její sklizeň a využití včetně kulinářského.
4. Společné webové stránky projektu a facebookový profil slouží pro informování o aktuálních poznatcích a zveřejnění rozhovorů s pamětníky včetně moderovaných diskuzí.
5. Povědomí o významu regionálních užitkových a okrasných rostlin je posíleno. K tomu existuje:
- putovní výstava
- publikace o regionálních rostlinách.
6. Spolupráce a propojení s dalšími odbornými spolky a institucemi je intenzivnější (např. Podralský nadační fond, Skanzen Zubrnice atd.).


© 2024 - Ing. Vladimír Zvala